Litteraturstödda böcker

Böcker distribuerade med stöd av Statens Kulurråd.

Genom distributionsstödet får landets huvudbibliotek de böcker som beviljats statligt litteraturstöd. Syftet är att invånare i hela landet ska få tillgång till en bred och kvalitativt värdefull bokutgivning på biblioteken.

Kulturrådet ska främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivning, spridning och läsning av litteratur och kulturtidskrifter. Kulturrådet ska också främja svensk litteratur i utlandet och internationella utbyten på litteraturområdet.

Efterhandsstödet, inklusive distributionsstödet och stöd till planerad utgivning kan sökas av den som är verksam i Sverige och bedriver professionell utgivning av litteratur. Stödet kan också sökas av samisk utgivare i ett annat nordiskt land för professionell utgivning i Sverige.

Kulturrådets bidrag ska främja kvalitet, mångfald och jämställdhet. Kultur för barn och unga ser Kulturrådet som ett särskilt viktigt område, likaså verksamheter som stärker en internationell utveckling och samverkan inom hela kulturområdet.

På Täby huvudbibliotek finns några hyllsektioner där de senaste av de litteraturstödda böckerna för vuxna står.

Kulturrådet distribuerar böcker till biblioteken fyra gånger per år.

För att se vilka titlar som är aktuella just nu se Kulturrådets hemsida.