Information för pedagoger

Vad Täby bibliotek kan erbjuda skolan

Alla elever ska enligt den nya skollagen, som började tillämpas den 1 juli 2011, ha tillgång till skolbibliotek*. Täby bibliotek (huvudbibliotek och filialer) är en kommunal folkbiblioteksorganisation och det finns vissa skillnader mellan skolbibliotek och folkbibliotek som kan vara bra att känna till.

Nedan visar vi vad vi erbjuder skolan och vad som inte ingår i vårt uppdrag.

Täby bibliotek erbjuder förskola och grundskola (både kommunala och friskolor)

 • Lärarkort
 • Institutionskort
 • Böcker på andra språk
 • Biblioteksvisning för 6-åringar
 • Bokprat och lånetillfällen
 • Service till pedagoger
 • Talböcker (Daisy)
 • Registrering för egen nedladdning till enskilda elever (men i första hand ska eleven vända sig till sitt skolbibliotek för detta)

Täby bibliotek erbjuder inte

 • Tillgång till egen skolbibliotekarie
 • Boksamtal, som hålls av skolbibliotekarie och där hela gruppen har läst samma bok
 • Lektioner i bibliotekskunskap, informationssökning och källkritik
 • Klassuppsättningar av tryckta böcker/e-böcker
 • Läromedel (varken i tryckt form eller som talböcker/Daisy)
 • Medieplanering och skräddarsydda bokinköp efter skolans behov
 • Databaser

Täby bibliotek erbjuder förskola och grundskola (både kommunala och friskolor)

Lärarkort
Lärare vid skolor i Täby kan skaffa lärarkort. För lån på dessa kort är skolan ansvarig. Ingen övertidsavgift tas ut, men försvunna böcker måste ersättas.

Institutionskort
Lånekort till förskola och fritidshem: ingen övertidsavgift, men krav på ersättning av ej återlämnade böcker.

Böcker på andra språk
För att komplettera bibliotekens bestånd kan böcker på andra språk lånas in från Internationella biblioteket i Stockholm.

Biblioteksvisning för 6-åringar
På vissa bibliotek är förskoleklasser välkomna på en pedagogisk biblioteksvisning / ”biblioteksskola”.

Bokprat och lånetillfällen
Skolklasser får lässtimulans i form av bokprat. Vilka årskurser som erbjuds bokprat skiljer sig åt mellan biblioteken, men fokus ligger på låg- och mellanstadiet. Övriga årskurser i mån av tid/utrymme. Bokpraten måste bokas i god tid på respektive bibliotek. Under bokpratet presenterar bibliotekarien ett urval böcker anpassat efter gruppens ålder och behov. Vid varje tillfälle ges tid för lån i bibliotekariens närvaro.

Tider kan även bokas för klassbesök med återlämning/lån av böcker.

Service till pedagoger
Lärare kan få hjälp att hitta skön- och facklitteratur inom olika ämnesområden för fördjupningsarbete och bredvidläsning.

Talböcker (DAISY)
Barn med någon form av läsnedsättning får hjälp med talböcker, dock ej läromedel som är skolans ansvar. Vi erbjuder registrering för egen nedladdning till enskilda elever. Dock ska varje skola utse en biblioteksansvarig person som kan skaffa behörighet för att registrera elever med behov.

* Med skolbibliotek avses enligt skollagspropositionen 2009/10:165 en ”gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande”. Hos Skolverket och Svensk Biblioteksförening finns mer information.