Information för pedagoger

Information för pedagoger

Täby bibliotek erbjuder gärna stöd till dig som jobbar inom skola och förskola.

Vad erbjuder Täby bibliotek förskola och grundskola?

 • Lärarkort
  Lärare på skolor i Täby kan få ett lärarkort. 
  Skolan ansvarar för lånen på detta kort.
  Det blir ingen förseningsavgift på sena böcker, 
  men skolan måste ersätta försvunna böcker.
 • Lånekort för förskola och fritidshem
  Förskolor, familjedaghem och fritidshem kan få ett lånekort.
  Dessa ansvarar för lånen på detta kort.
  Det blir ingen förseningsavgift på sena böcker, 
  men försvunna böcker måste ersättas.

 • Böcker på andra språk
  Vi kan låna in böcker på språk som vi inte har på biblioteket
  från mångspråkiga lånecentralen.

 • Biblioteksvisning för förskoleklass
  På vissa bibliotek är förskoleklasser välkomna 
  på en pedagogisk biblioteksvisning.

 • Bokprat och lånetillfällen
  Du kan boka tid för bokprat för din klass. 
  Då berättar en bibliotekarie om böcker som kan passa klassen.
  Vilka årskurser som kan få bokprat skiljer sig åt mellan biblioteken.
  Fokus ligger på låg- och mellanstadiet. 
  Kontakta ditt närmaste bibliotek för att få veta om din klass kan få bokprat.
  Boka bokpratet i god tid.

  Du kan även boka tid för klassbesök där klassen kan låna och lämna tillbaka böcker.

 • Bokkassar
  Du kan beställa bokkassar och hämta på biblioteket.
  Vi plockar böckerna efter ditt önskemål. 
  Böckerna lånas ut på lärarkort eller förskolans lånekort.

 • Legimus – talböcker 
  Barn med någon form av läsnedsättning får hjälp med talböcker genom hjälpmedlet Legimus. Barnet laddar ner och lyssnar på talboken genom en app. 
  I första hand ligger ansvaret för Legimuskonton på skolan och skolbiblioteket. 
  Vi erbjuder dock registrering för egen nedladdning till enskilda elever.
  Elevens vårdnadshavare kontaktar sitt närmaste bibliotek för mer information om registrering. 
  Legimus erbjuder inga skolläromedel.

Vad Täby bibliotek inte erbjuder förskola och grundskola:

 • Tillgång till egen skolbibliotekarie
 • Boksamtal, som hålls av skolbibliotekarie 
  och där hela gruppen har läst samma bok
 • Lektioner i bibliotekskunskap, informationssökning och källkritik
 • Klassuppsättningar av tryckta böcker/e-böcker
 • Läromedel (varken i tryckt form eller som talböcker)
 • Medieplanering och skräddarsydda bokinköp efter skolans behov
 • Databaser

Täby bibliotek är ett folkbibliotek, inte ett skolbibliotek.

Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.

Med skolbibliotek avses enligt skollagspropositionen 2009/10:165 en ”gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande”.

Språk